เสวนานโยบาย “พิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก” (เครื่องมือนำทางสู่การจัดการความปลอดภัยในเด็ก) 06 ม.ค.2565

เสวนานโยบาย “พิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก” (เครื่องมือนำทางสู่การจัดการความปลอดภัยในเด็ก) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

นำวงเสวนา โดย นายธนูสินทร์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

จัดโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 

โปรดแสดงความคิดเห็น