ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ( 24 กพ.2565 )

ศปถ.จ.นฐ.ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัด
โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม (ศปถ.จ.นฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม

สรุปสาระสำคัญการประชุม ฯ ดังนี้


1. เน้นย้ำการบูรณาการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

2.ติดตามผลการขับเคลื่อน “วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย” และ “เขตควบคุมวินัยจราจร”

3. แถลงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนปี พ.ศ.2564 และเดือนมกราคม 2565

4. แถลงค่าเป้าหมายดำเนินการปี พ.ศ.2565 ซึ่งนำไปสูการกำหนดเป็นค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐมปี พ.ศ.2565

5. แถลงผลการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก เดือนมกราคม 2565

6. รายงานผลการปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) พร้อมเห็นชอบกรอบระยะเวลาการปรับปรุงทางข้าม (ทางม้าลาย) ทั้งพื้นที่จังหวัด ให้ได้มาตรฐานทางข้ามปลอดภัย ภายในมีนาคม 2565 พร้อมเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ต่อเนื่อง

7. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐมปี พ.ศ.2565

8. ดำเนินโครงการความร่วมมือกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม/โครงการก่อน 15 ปีไม่ขี่ไม่ขับ DEK DON’T DRIVE ในลักษณะการให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1/ปีการศึกษา 2565


โปรดแสดงความคิดเห็น