ประชุมแผนงานการพิเหตุการตายในเด็ก วิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ( 24 ก.พ.2565 )

ประชุมแผนงานการพิเหตุการตายในเด็ก (CDR) สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง (CDR) และเสนอแนวทางการปฏิบัติงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก CDR ต่อโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ. สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และคณะทีมงาน

โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้ารวมประชุม


 

โปรดแสดงความคิดเห็น