ลดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน การกลั่นแกล้ง ( Bully ) ในเด็กปฐมวัย ( 13 มี.ค.2565 )

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ เรื่อง “ลดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน การกลั่นแกล้ง ( Bully ) ในเด็กปฐมวัย” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ Facebook live

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์ อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว บรรยายหัวข้อ “Bully ผลกระทบต่อเด็กปฐมวัย”

ผศ. ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์ อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว บรรยายหัวข้อ“ครอบครัวอบอุ่นสร้างภูมิคุ้มกัน”

คุณครูไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บรรยายหัวข้อ “บทบาทของครู กับ การป้องกันการกลั่นแกล้ง”

คุณครูเพ็ญรยา นิลสุ่ม ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บรรยายหัวข้อ“กิจกรรมสร้างสรรค์ลดการ กลั่นแกล้ง”
 

โปรดแสดงความคิดเห็น