ประกวดราคาจ้างการดำเนินงานเผยแพร่ต้นแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อส่งเสริม ความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ประกาศ มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างการดำเนินงานเผยแพร่ต้นแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ประกาศ มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างการดำเนินงานเผยแพร่ต้นแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างการดำเนินงานเผยแพร่ต้นแบบเกมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาจ้างงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ์ของนิติบุคคลนั้นด้วย
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้อื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านช่องทางลิงค์ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ (แต่ต้องไม่มีใครเปิดได้) นอกจากกรรมการ  อีเมล์ csipwork@gmail.com ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างตัวยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.csip.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-644-9080 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ผ่านทางอีเมล์ kanitthakatanyutaporn@gmail.com ภายในวันที่
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. โดย มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ผ่านทางเว็บไชต์ http://www.csip.org

เอกสารแนบขอบเขตการดำเนินงาน

 1. จัดหา Social Media Influencers(ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อออนไลน์) ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ในแพลทฟอร์มสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและมียอดการเข้าถึง
 2. เผยแพร่สื่อให้สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจติดตามโดยมีเนื้อหาภาพและเสียงที่เหมาะสม
 3. จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ 1 ครั้ง
 4. รายงานสรุปวัดผลการเผยแพร่ 1 ชุด

> ประกาศ มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น