ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ( 8-10 พ.ค.2565 )

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565.
“สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ NATURE – BASED EDUCATION & HEALTH PROMOTION”
.
THE 8TH NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON “NATURE – BASED EDUCATION & HEALTH PROMOTION”

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ในรูปแบบ HYBRID CONFERENCE, การประชุม ONLINE ZOOM CLOUD MEETING ควบคู่ ONSITE
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดแสดงความคิดเห็น