10 พ.ค. 2565 ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเยี่ยมชม Booth นิทรรศการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเยี่ยมชม Booth นิทรรศการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่สำคัญของไทย เนื่องในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
“สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature–Based Education & Health Promotion”The 8th National Academic Conference on “Nature – Based Education & Health Promotion”.

📍ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา .

หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้าชมแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าสถาบันภายใน 48 ชม.

> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

โปรดแสดงความคิดเห็น