ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก Car seat กฎหมาย, มาตรฐานและราคาที่ยุติธรรม (Thai PBS Podcast 09/05/65 )

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก Car seat กฎหมาย, มาตรฐานและราคาที่ยุติธรรม พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสาหรับเด็ก หรือ Car seat สำหรับคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี

เพื่อป้องกันอันตรายขณะโดยสารรถยนต์ แต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับราคาที่แพง การติดตั้งในรถ แต่ในแง่กฎหมายและมุมมองของคุณหมอเด็ก มีข้อพิจารณาตามหลักความปลอดภัยและข้อเสนอเรื่องราคาอย่างไร

ฟังรายละเอียดจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี


> เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก
โปรดแสดงความคิดเห็น