ราชกิจจานุเบกษาประกาศเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง คาร์ซีท ( THAIPBS 09 พ.ค.2565 )

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง คาร์ซีท

กำลังมีข้อถกเถียงในหมู่ผู้ใช้รถ และบรรดาผู้ปกครอง เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมาย ใน พ.ร.บ.การจราจรทางบก ที่มีการปรับแก้เนื้อหา เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ เพื่อความปลอดภัยขณะโดยสารในรถยนต์ โดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมีที่นั่งนิรภัย หรือคาร์ซีท (Car Seat) ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับ 2000 บาท

กฎหมายนี้ก็ครอบคลุมไปยังรถสาธารณะเช่นแท็กซี่ด้วย บางประเทศเช่นสิงคโปร์ ซึ่งมีกฎหมายในลักษณะคล้ายกัน ทำให้ผู้ให้บริการอย่าง Grab ต้องให้บริการคาร์ซีทในรถด้วย

ประเด็นที่สังคมถกเถียงกันมากก็คือ เราพร้อมที่จะต้องใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วหรือยัง ชวนคุยกับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ซึ่งศึกษาเรื่องการใช้คาร์ซีทในเด็ก 

โปรดแสดงความคิดเห็น