“เด็กอายุต่ำ 6 ปี” ต้องนั่งคาร์ซีท ( 09 พ.ค.2565 )

เรื่อง : ราชกิจจาฯประกาศ “เด็กอายุต่ำ 6 ปี” ต้องนั่งคาร์ซีท

สัมภาษณ์ : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 ดูคลิป


โปรดแสดงความคิดเห็น