CAR SEATS ทำไม อะไร อย่างไร จำเป็นไหม?( 12 พ.ค. 2565 )

CAR SEATS ทำไม อะไร อย่างไร จำเป็นไหม?
และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก
ชวนพูดคุยก่อนนอนกับผู้เชี่ยวชาญ
รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


> เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก
โปรดแสดงความคิดเห็น