26 พ.ค.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน แถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดัน และขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ และลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ”

กำหนดการแถลงข่าว
“อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

วันที่จัดกิจกรรม: 26 พฤษภาคม 2565

จัดกิจกรรม ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
(Mapping https://bit.ly/3yNRWIN)

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน (On-site เฉพาะผู้เกี่ยวข้องหลักเท่านั้น)
(online รับชมผ่าน Facebook live มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และ ผ่าน Webex Meeting ID: 572462843 https://mahidol.webex.com/join/anon.yod)


กิจกรรม เวลา 09.00-10.00 น.
1. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2. กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานด้านความปลอดภัยในเด็ก โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3. กล่าวเปิดงาน การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ” โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีกร โดย อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ และ นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง


กิจกรรม เวลา 10.00-12.00 น. การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

1. “ข้อมูลอุบัติเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำในเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ

2. “ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ จากการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายจากกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

3. นวัตกรรมต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว

4. “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

5. เวทีแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล จากผู้สื่อข่าวและแขกผู้ร่วมงานฯ

6. นำเสนอผลงาน “นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี” โดย เจ้าของผลงาน และมอบรางวัลสำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวด กรรมการวิพากษ์ 7 ท่าน จากภาคีเครือข่ายศูนย์สุขภาวะครอบครัว (สสจ.อจ., ปภ.อจ., พมจ.อจ., อบจ.อจ., ศึกษาธิการจังหวัด., รพ.อำนาจเจริญ และ รองอธิการบดี ม.มหิดล อำนาจฯ)

7. เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี
พิธีกรภาคสนาม โดย 1) ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา และ 2) แสงสุรีย์ ศรีสะอาด 3) นายคมกฤษณ์ สุขไชย 4) นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง 5) นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น 6) นายอานนท์ ยอดหอ 7) นางสาวเมธาวี โล่ห์คำ 

โปรดแสดงความคิดเห็น