แถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน”

แถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน”

โครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะหาเหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี, ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ, แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ และบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

งบประมาณสนับสนุนโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข้อมูลผลการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก เพื่อผลักดันและขยายผลนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ


การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

1. “ข้อมูลอุบัติเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำในเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ

2. “ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ จากการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายจากกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

3. นวัตกรรมต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว

4. “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

5. เวทีแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล จากผู้สื่อข่าวและแขกผู้ร่วมงานฯ

6. นำเสนอผลงาน “นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี” โดย เจ้าของผลงาน และมอบรางวัลสำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวด กรรมการวิพากษ์ 7 ท่าน จากภาคีเครือข่ายศูนย์สุขภาวะครอบครัว (สสจ.อจ., ปภ.อจ., พมจ.อจ., อบจ.อจ., ศึกษาธิการจังหวัด., รพ.อำนาจเจริญ และ รองอธิการบดี ม.มหิดล อำนาจฯ)

7. เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี


 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น