ประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2565 📍 เรื่อง “ก้าวผ่านโควิด 19 สู่ : การเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลและฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยในเด็กปฐมวัย”

ประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2565
เรื่อง “ก้าวผ่านโควิด 19 สู่ : การเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลและฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยในเด็กปฐมวัย”  ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45-12.30 น.ผ่านโปรแกรม zoom application

         


 

โปรดแสดงความคิดเห็น