สัมมนา เรื่อง “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งความปลอดภัยทางถนน : เด็กปลอดภัยเยาวชนไทยมีส่วนร่วม”

นายนิกร จำนง รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งความปลอดภัยทางถนน : เด็กปลอดภัยเยาวชนไทยมีส่วนร่วม” (Towards the 2nd Decade of Action for Road Safety for Children and Participation of Young People) เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร

โดยมีรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และคณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ร่วมด้วยนายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ สำนักแผนความปลอดภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเตรียมการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2525) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

รวมถึงเพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย


 

โปรดแสดงความคิดเห็น