นครปฐมขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้ามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกวันที่ 21 ของเดือน ( 21 ก.ย.2565 )

วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม น.ส.วิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และคณะ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย ภายใต้ชื่อ ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี หยุด ก่อนทางม้าลาย

โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานเปิดงาน และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกำหนดให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันที่ 21 ของทุกเดือน เพื่อปลุกกระแสความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะ ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้อื่น เพื่อนร่วมทาง และคนข้ามถนนบนทางม้าลาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า ปัญหาอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาวิธีแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลาย และได้นำมาเป็นวาระในการที่จะขับเคลื่อนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า จังหวัดนครปฐม มีทางเท้า-ทางม้าลาย รวม 207 แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุงด้านกายภาพ ทาสีให้เห็นเด่นชัด แก้ปัญหาสิ่งกีดขวางการมองเห็น รวมถึงติดป้ายบอกล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ลดความเร็ว ในส่วนของกิจกรรมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทุกเดือน อยากให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปในหลายพื้นที่ หลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องบริเวณทางม้าลายเพียงอย่างเดียว และขอให้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการรณรงค์ รวมถึงปัญหาอุปสรรค คนที่ทำดีแล้วก็ต้องชมเชย คนที่ยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่เห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ก็จำเป็นต้องใช้มาตรการของสังคม หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

ทางด้าน น.ส.วิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ รณรงค์ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องกฏจราจร ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ ความสูยเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการสร้างแผนที่เดินดิน สำรวจถนนเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

ชัชชาติ – พลเอกอนุพงษ์ ร่วมกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัยดี วินัยดี หยุดก่อนทางม้าลาย


โปรดแสดงความคิดเห็น