เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย” จ.พิจิตร

IMG_7346

เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ.ห้องวรพงศ์ พรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

8.00 – 8.40 ลงทะเบียน
ผู้ดำเนินรายการ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ )

8.40 – 9.00 พิธีเปิด
9.00 – 9.20 ถ่ายภาพยนตร์ ชุด 10 คลิปอันตราย
9.20 – 10.30 เวทีอภิปราย หัวข้อ

“ทำอย่างไรชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจะปลอดภัย ? ”

IMG_7214

โดย คุณพัฒนา ผอบเหล็ก ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน จ.พิจิตร)
คุณงามตา รอดสมใจ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯรพ.รามาธิบดี )
คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี ) ผู้ดำเนินรายการ โดย คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ )

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สถานเลี้ยงเด็กที่ไม่ปลอดภั

10.45 – 12.00 อภิปราย หัวข้อ

“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear ! ”
โดย อ.ปรีชา ชูทรัพย์ อนุกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ( ดำเนินรายการ และอภิปราย )
คุณ ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )
คุณ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )

IMG_7307IMG_7315

( ภาพชุด เวทีรอบเช้า ) photos to the album >>: เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”.

 

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00 -…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

13.00  – 13.30 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ทางโค้ง ”และ ภาพยนตร์สารคดี “ตลาดเกรียบเมืองปลอดภัย”

13.30 –  15.00 ช่วง “ร่วมคิด – ร่วมแชร์” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ไอเดียในกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน (ฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก)

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สนามเด็กเล่นมหาภัย

15.15 – 16.00 เลือกตัวแทน ฐานละ 3 ท่าน นำเสนอ แนวทางการเปลี่ยนแปลง

IMG_7617-ANIMATION

( ภาพชุด เวทีรอบบ่าย ) photos to the album >>>: รอบบ่าย เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชนปลอดภัย” จ.พิจิตร.

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

ช่วง *** การอภิปราย หัวข้อ“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear! ”
เนื้อหาการอภิปราย เน้นกรณีศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่จริง (ทั้งในจ.พิจิตร และชุมชนอื่นๆ) จากการเก็บเคสของเด็กในชุมชน ที่ผ่านการพิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุการตายในเด็ก โดยจะเชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากคู่มือเพื่อความปลอดภัยต่างๆ และ งานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ตลอดจนการแนะนำและสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
เช่น แบบบันทึกการเดินสำรวจ ( Safety Round Record)
แบบบันทึกการบาดเจ็บในและบริเวณรอบโรงเรียน (Surveillance of school injury records)

*** ช่วง ร่วมคิด – ร่วมแชร์ เน้นให้แต่ละฐานแสดงความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ ความปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของชุมชน / โรงเรียน /ศูนย์เด็กเล็ก (โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบ 3 ฐาน คือฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก )

IMG_7562 IMG_7525 IMG_7505 IMG_7596

หัวข้อการพูดคุย
1. อดีต (Case study) แชร์ประสบการณ์ ปัญหา เหตุการณ์อุบัติเหตุและความรุนแรงที่ผ่านมา ในชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก แล้วร่วมพิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น

2. อนาคต แชร์ไอเดีย “ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็กในฝัน ของข้าพเจ้า ”

3. ปัจจุบัน แชร์ประสบการณ์ “ข้าพเจ้าทำอะไรบ้าง ในบทบาทที่มีอยู่” รวมทั้งสิ่งสนับสนุน และ อุปสรรค

4. วิสัยทัศน์ “ เราจะร่วมกันสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร ? ” จะเริ่มอย่างไร ? และ เมื่อใด ?

5. แสดงวิสัยทัศน์ สรุป และ เสนอแผนกลยุทธการขับเคลื่อน สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขและความปลอดภัยในชุมชน/ โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก โดยตัวแทน ชุมชนละ 3 ท่าน

IMG_7621
*** หลังจากงานเสวนา…
นักวิจัยประจำฐานทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อแชร์ประสบการณ์ แชร์ไอเดีย
ร่วมหาแนวทางผลักดัน งานชุมชน/ โรงเรียน/ ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีการขับเคลื่อน รุดหน้า และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

IMG_7539IMG_7170

โปรดแสดงความเห็น

(24 พ.ค.2558 ) พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 เดินรณรงค์ ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ ภายในชุมชน เพชร7

IMG_6863

(24 พ.ค.2558 วันอาทิตย์) เวลา 10.00 น.
พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 และทีมงานศูนย์วิจัยฯ
เดินรณรงค์ ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ ภายในชุมชน
เพชร7 เขตราชเทวี กทม.

IMG_6812 IMG_6856 IMG_6879 IMG_6893

กดดู photos to the album: พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่

(24 พ.ค.2558 วันอาทิตย์) เวลา 10.00 น.พริกขี้หนูชุมชนเพชร7 และทีมงานศูนย์วิจัยฯเดินรณรงค์ ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ ภายในชุมชนเพชร7 เขตราชเทวี กทม.

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Saturday, May 23, 2015

 

 

Street View ชุมชนเพชร7

 

( 20 พ.ค. 2558 ) บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัย แก่ชุมชนวังกรด

IMG_6703

( 20 พ.ค. 2558 ) เวลา 18.00 น.
บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัยแก่ชุมชนวังกรด โดยมีชาวบ้านจากชุมชนวังกรด และ
ผู้บริหารจากเทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง
ณ สถานีรถไฟวังกรด จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

(17 พ.ค.2558 ) เดินรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ

IMG_6647

(17 พ.ค.2558 วันอาทิตย์) เวลา 16.00 น.
พริกขี้หนูชุมชนแดงบุหงา และทีมงานศูนย์วิจัยฯ
เดินรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ ภายในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กทม.

IMG_6623IMG_6669 IMG_6674 IMG_6675 IMG_6681

กดดู >> album: พริกขี้หนูชุมชนแดงบุหงา เดินรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค.

(17 พ.ค.2558 วันอาทิตย์) เวลา 16.00 น.พริกขี้หนูชุมชนแดงบุหงา และทีมงานศูนย์วิจัยฯเดินรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ ภายในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กทม.

Posted by พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน on Sunday, May 17, 2015

ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการมูลฝอย

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ชุมชนโค้งรถไฟยมราชIMG_6428

พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี , ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ กทม.
และทหารชุดประสานประจำพื้นที่เขตราชเทวี หน่วย ส.พัน12 รอ. จากศูนย์ดำรงธรรม

ในโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการมูลฝอยให้กับเยาวชน และชุมชนใน
โค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กทม.

ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทาง และข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

IMG_6409 IMG_6394 IMG_6380 IMG_6379 IMG_6442

Untitlu >> album: ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการมูลฝอยให้กับเยาวชน.

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ชุมชนโค้งรถไฟยมราชร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธ…

Posted by พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน on Thursday, May 14, 2015

พลังชุมชน ต้านภัยยาเสพติด

IMG_6281

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ซอยสวนเงิน

พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ซอยสวนเงิน
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี , ชุด ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ จากสน.พญาไท และ

ทหารชุดประสานประจำพื้นที่เขตราชเทวี หน่วย ส.พัน12 รอ. จากศูนย์ดำรงธรรม

เปิดโครงการ ” พลังชุมชน ต้านภัยยาเสพติด”
ให้แก่เยาวชนในชุมชน ก่อนเปิดเทอม

ณ ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทาง และข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

Untitlu >>album: พลังชุมชน ต้านภัยยาเสพติดIMG_6304IMG_6339 IMG_6293IMG_6277 IMG_6332

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ซอยสวนเงินร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี , ช…

Posted by พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน on Thursday, May 14, 2015

 

http://csip.org/wordpress/category/พริกขี้หนู-สู้ภัยชุมชน/

โครงการก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

823539_683386058376271_7562847841571383656_o

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ณ เจ้าสำราญ บีช รีสอร์ท (ชะอำ) จ.เพชรบุรี


โรงเรียนนำเสนอผลงาน #ก่อน 15 ไม่ขี่
-คณะกรรมการ (commentator)
ได้แก่ อ.ปรีชา อ.ประจวบ อ.วุฒิพงษ์

ที่มาและแนวคิด

…หลายคนรู้ว่า “มอเตอร์ไซค์เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในกลุ่มเด็กที่ตายจากอุบัติเหตุทางถนน”

…หลายคนยอมรับว่า “เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ยังขาดวุฒิภาวะและทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ รวมถึงอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำใบขับขี่”

…หลายคนบอกว่า “ไม่มีทางห้ามเด็กอายุไม่ถึง 15 ปีขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนได้หรอก เพราะมันจำเป็น”

…แต่เราเชื่อว่า “มันมีทางเป็นไปได้” ด้วยฝีมือเด็กและเยาวชน

…และเรากำลังค้นหาว่า วิธีการใดที่จะทำให้เด็กและเยาวชน(อายุต่ำกว่า 15 ปี) ลดความสนใจ และชะลอการเริ่มเป็นผู้ขับขี่ ส่งผลให้ลดอัตราการบาดเจ็บและตายจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในเด็กกลุ่มนี้

ข้อมูลปี 2554 พบว่าเด็กวัยรุ่น (10-14ปี) เป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายจากการบาดเจ็บสูงกว่ากลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่าทั้งหมด (25/100000) และเป็นกลุ่มอายุเดียวที่มีอัตราการตายจากการบาดเจ็บสูงขึ้น(ร้อยละ 21) ใน 12 ปีนี้ ในกลุ่มนี้อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุหลัก โดยมีแนวโน้มของอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ล่าสุดอุบัติเหตุจราจรมีอัตราการตาย 7.72/100000 แต่การศึกษาจากโครงการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กฯ บ่งบอกว่าเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่ถูกรายงานถูกต้อง อีกร้อยละ 50 ถูกรายงานในกลุ่มพยาธิสภาพที่ไม่บ่งบอกเหตุนำเดิม ดังนั้นอุบัติเหตุจราจรจึงเป็นเหตุนำการตายในเด็กที่อายุ 10 -14 ปีที่มีอัตราการตายคาดประมาณ 15/100000 จาก (ร้อยละ 60 ของการบาดเจ็บทั้งหมด)

จากข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 28 โรงพยาบาลของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อนำมาเปรียบเทียบคำนวณกับทะเบียนการตาย พบว่าการตายจากอุบัติเหตุจราจรในเด็กน้อยกว่า 15 ปี ในปี 2554 มีจำนวนรวมทั้งประเทศเท่ากับ 614 ราย เ ป็นการขับขี่ 208 ราย และเป็นการโดยสาร 285 ราย ร้อยละ 85 ของผู้ขับขี่เป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็น 178 ราย และร้อยละ 57 ของผู้โดยสารเป็นการโดยสารรถจักรยานยนต์คิดเป็น 164 ราย รวมแล้วเป็น 342/614 ราย (ร้อยละ 56)

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเด็กน้อยกว่า 15 ปี ในปี 2554 มีจำนวนรวมทั้งประเทศเท่ากับ 15,577 ราย เป็นการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์คิดเป็น 11,593 ราย (ร้อยละ 74) เป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ 5,913 ราย (ร้อยละ 73) และเป็นการโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,680 ราย (ร้อยละ 70) การสำรวจในปี 2556 พบว่าเด็ก ป.6 ขับขี่มอเตอร์ไซด์เป็นแล้ว 1,627 คน ใน 2,858 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.9


>โรงเรียนนำเสนอผลงาน #ก่อน 15 ไม่ขี่

สรุปได้ว่าเหตุนำการตายในเด็กอายุ 10-14 ปี คือ การขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนวัยอันควร หากเด็กกลุ่มนี้ปฏิบัติตามกฎหมายคือไม่ขับขี่ จะลดการตายของอุบัติเหตุจราจรได้ ร้อยละ 29 และลดอัตราการตายบาดเจ็บที่ไม่ตายลงได้ร้อยละ 38

เพื่อเฟ้นหาวิธีการนำไปสู่การลดการขับขี่ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี ศูนย์วิจัยฯ ได้เปิดรับสมัคร และประกวดคัดเลือกโครงการ “ก่อนครบ 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ..ทำได้จริง!” จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

เพื่อชิงทุนสนับสนุนการทำโครงการ (ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท) โดยเป็นโครงการมุ่งเน้นการลดการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป-กลับโรงเรียนในกลุ่มนักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปี และได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในทุกภูมิภาคที่สนใจและต้องการเห็นการลดลงของอัตราบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้มอเตอร์ไซค์ในกลุ่มเด็กอายุไม่ถึง 15ปี และได้จัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 “ก่อนครบ 15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์” จัดแบ่งเป็น 4 โซน 4 ภูมิภาค ได้แก่ โซน1 (ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง) โซน2 (ภาคตะวันออก) โซน3 (ภาคอีสาน) และโซน4 (ภาคใต้) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน(เจ้าของโครงการ) ได้นำเสนอโครงการของตน นำไปสู่การพัฒนาโครงการร่วมกัน เสริมสร้างทักษะ และทำข้อตกลงการสนับสนุนทุนดำเนินการ ส่งผลให้โรงเรียนมีความเข้าใจในการทำโครงการมากขึ้น และหลังจากที่ทุกโรงเรียนดำเนินการโครงการของตนเองเสร็จสิ้น ก็จะเข้าสู่กิจกรรมการแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในค่ายครั้งที่ 2 ในครั้งนี้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน(เจ้าของโครงการ) ได้นำเสนอผลโครงการของตน นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน

2. เพื่อค้นหากลยุทธ์และวิธีการใหม่ๆ ในการลดการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป-กลับโรงเรียน โดยศึกษาจากผลของโครงการของนักเรียน

3. เพื่อให้นักเรียนได้เสนอแนวคิดและความต้องการ นำไปสู่แนวทางสานต่อโครงการ #ก่อน15ไม่ขี่ ในเฟสถัดไป และเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

4. เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของเยาวชนกลุ่มนี้จัดตั้งเป็นชมรม #ก่อน15ไม่ขี่ โดยมีระบบเชื่อมโยงกลุ่มให้เหนียวแน่น

10295110_683434861704724_6578810843128234777_o

> album: โรงเรียนนำเสนอผลงาน #ก่อน 15 ไม่ขี่. > album: กิจกรรมปาร์ตี้ #ก่อน15ไม่ขี่ และ การประกวด “เดอะโว๊ยยย !”.


 

 

 

(8 พ.ค.2557) สอนสื่อ 4สมอง แก่..ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.

10333726_687331074648436_5297475663723408383_o

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.57 ทีมงานศูนย์วิจัยฯและกรมพัฒนาสังคม
ร่วมจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.

– บรรยายสิ่งของ..สมองเด็ก
– การสาธิต 4 สื่อสมอง

และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กทม.

Untitlu album: สอนสื่อ4สมองแก่..ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.57 ทีมงานศูนย์วิจัยฯและกรมพัฒนาสังคมร่วมจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก 50เขต ใน กทม.- บรรยายส…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 8, 2014

(7 พ.ค. 57) บรรยายให้ความรู้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 5 จังหวัด ( กทม.,อยุธยา,น่าน,บุรีรัมย์, พิจิตร)

10298110_686893134692230_8190902359397777634_o

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 13.30 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ บรรยายให้ความรู้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 5 จังหวัด ( กทม.,อยุธยา,น่าน,บุรีรัมย์, พิจิตร)

> play list สอนสื่อทั้งหมด

– บรรยายสิ่งของ..สมองเด็ก
– การสาธิต 4 สื่อสมอง

และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ในงานการประชุมวิชาการอภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 – 8 พ.ค. 57 โดย สสส.
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 13.30 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ บรรยายให้ความรู้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 5 จังหวัด ( กทม.,อยุธยา…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 7, 2014

งานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (17 พ.ย. 2557 )

10284797_777382468976629_8406204116358524189_o

17 พ.ย. 2557

สคอ. ร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการในการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2557 หัวข้อ“ความเร็วคร่าชีวิต..จะยกระดับความปลอดภัยทางถนน..ลดวิกฤตความสูญเสียอย่างไร”ภาคีเครือข่ายจัดบูธนิทรรศการ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ

1553350_777382108976665_1874207915306901824_o

(17 พ.ย. 57) สคอ. ร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการในการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2014