Nexcare First Aid Training

10404053_708677845847092_4270610513963221795_o

วันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย.2557

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และทีมงานศูนย์วิจัยฯ
บรรยายในหัวข้อ อุบัติภัยใกล้ตัวลูกน้อยและกิจกรรมเวิร์คชอป
ในงาน Nexcare First Aid Training
ณ โรงเรียนสาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม

Untitlu

วันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย.2557รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และทีมงานศูนย์วิจัยฯบรรยายในหัวข้อ อุบัติภัยใกล้ตัวลูกน้อยแล…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Sunday, June 22, 2014

การละเลยต่อสิทธิความปลอดภัยในเด็กบนถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

การละเลยต่อสิทธิความปลอดภัยในเด็กบนถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ 

474634_522892471092298_1634295554_o

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2556
เรื่อง “44 ปี รามาธิบดี : วิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ”
วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา10.00-12.00 น.

การละเลยต่อสิทธิความปลอดภัยในเด็กบนถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์

โดย :
นายจุฬา ศัลยพงษ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว
นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างสุขภาพและกิจกรรมพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Untitlu

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “44 ปี รามาธิบดี : วิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 2 – 3 พฤษ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 2, 2013

 

สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน

11167681_1385308501797778_3022358026131729657_o

(29 เม.ย.2558) ศูนย์วิจัยฯร่วมกับชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี
และทหาร จากศูนย์ดำรงธรรม

เข้าร่วมงาน “สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง”

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทาง และข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

11154740_1385308781797750_4289986458553257397_o

 

 

 

11203542_1385309005131061_5117475447999971779_o

ซึ่งเป็นการจัดงานโดย กลุ่ม พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน

Untitlu >> album: สวมหมวกกันน๊อคกันเถอะ.

(29 เม.ย.2558) ศูนย์วิจัยฯร่วมกับชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี และกองทัพ จากศูนย์ดำรงธรรมเข้าร่วมงาน “สวมหมวกกันน๊อคกั…

Posted by พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน on Wednesday, April 29, 2015

นำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

11187383_1384485035213458_2989949446702951072_o

7 เม.ย.2558 เวลา 13.00 น.
เยาวชนจากพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชน
อายุไม่เกิน 15 ปี

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

www.csip.org

10697170_851466314901577_2123277972309699950_o

11130236_851466528234889_238435133343770347_o

7 เม.ย.2558 เวลา 13.00 น.เยาวชนจากพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลรามาธิบดีนำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชนอายุไม่เกิน 15 …

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015