Atrans symposium

10535776_738983616149848_1546387744847526327_o

22 สิงหาคม 2557

ทีมศูนย์วิจัยฯรพ.รามาฯ เข้าร่วมประชุมในงาน Atrans symposium
ณ. รร.อิมพีเรียล ห้องควีนส์ปาร์ค 1

Untitlu

ทีมศูนย์วิจัยฯรพ.รามาฯเข้าร่วมประชุมในงาน Atrans symposium ณ. รร.อิมพีเรียล ห้องควีนส์ปาร์ค 1เมื่อวันที่ 22.08.57

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Sunday, August 24, 2014

 

 

ประชุมเด็กติดเกม คุกกี้รัน

10475973_715943491787194_5817441754577021398_o

ประชุมเด็กติดเกม คุกกี้รัน

7 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และคณะทำงานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
กรณีเด็กไทยกับไอที
ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จัดประชุม เพื่อนำเสนอกฎหมาย เกี่ยวกับไอทีและเกม
พร้อมประเด็นเกี่ยวกับเกมคุกกี้รัน
ณ กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหามลภาวะต่อชุมชน

1425458_684489944932549_1831012805641770528_o

 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 
ทีมงานศูนย์วิจัยฯและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดงานประชุมวิชาการ การแพทย์แบบบูรณาการ
ในหัวข้อ มลภาวะต่อชุมชน

ซึ่งมีชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา และชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
มลภาวะ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคักเป็นอย่างยิ่ง

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Untitlu

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 57 เวลา 12.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดงานประชุมวิชาการ การแพทย์แบบบ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 1, 2014

การบาดเจ็บสมองของนักมวยเด็ก

10293731_684496781598532_6503198771358514086_o

1 พ.ค. 2557

ข้อมูลจริงในสังคมไทยที่ทุกคนต้องยอมรับ..

* เด็กไทยชกมวยตั้งแต่ 5-6 ขวบ ชกทั้งเวทีท้องถิ่น และเวทีจริงของมวยอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย

* ชกเหมือนมวยอาชีพของผู้ใหญ่ ไม่เหมือนมวยแข่งขันกีฬาของสถาบันการศึกษา

* ชกโดยไม่มีการป้องกัน ชกโดยมีค่าตัว ชกโดยมีการพนัน ไม่ได้ชกเพื่อความแข็งแรง ไม่ได้ชกเพื่อกีฬา แต่ชกคล้ายอาชีพ เพื่อให้มีคนมาดู และค่าตัวที่สูงขึ้น

“การบาดเจ็บสมองของนักมวยเด็ก”

รายงานผลการวิจัยการบาดเจ็บสมองของนักมวยเด็กจากการตรวจโดยเครื่อง MRI โดยใช้เทคนิคใหม่ที่เรียกว่า functional MRI โดย รศ พญ จิราภรณ์ เหล่าธรรมทัศน์ และ อ ดร นพ วิทยา สังข์รัตน์

รับฟังความเห็นทุกท่านเพื่อ หาข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย ในการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี…..โดยรศ นพ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ให้ชกต่อไปอย่างที่เป็นอยู่ แต่ต้องตรวจสุขภาพเป็นระยะ????

ให้ชกต่อไปแต่ต้องใส่ head guard?? ให้ชกต่อไปแต่ไม่ให้ชกหัว??

ให้ชกต่อ แต่ต้องเปลี่ยนกฎ กติกาให้เป็น “กีฬา”เท่านั้น ???

10258391_684498031598407_8779540251042225142_o

(1 พค 2557) ที่ งานประชุมวิชาการรามาธิบดี เริ่มเวลา 14.00 โรงพยาบาลรามาธิบดี (พื้นที่เดิม) ตึก อาคารเรียนและปฏิบัตืการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล ชั้น 9 ห้อง 910 ABC

Untitlu

 

ข้อมูลจริงในสังคมไทยที่ทุกคนต้องยอมรับ..* เด็กไทยชกมวยตั้งแต่ 5-6 ขวบ ชกทั้งเวทีท้องถิ่น และเวทีจริงของมวยอาชีพ โดยได้…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, April 30, 2014

ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร

ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

1537997_667094646672079_1992176061_o

ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภยและปองกนการบาดเจบในเด็ก รายงานถงสถานการณของการ เสยชีวตของเดกจากเหตการณจมนาในรอบ 12 ปทผานมา (พ.ศ.2543-2554) พบวา มจานวน 16,979 คน เปนกลมเดกอาย 1-4 ป 6,200 คน คดเปนรอยละ 36.5 กลมเดกอาย 5-9 ป 7,198 คน คดเปนรอยละ 42.4 และกลุมเด็กอาย 10-14 ป จํานวน 3,581คน คดเปนรอยละ 21.1 เม่อพจารณาจากสถติของการเสยชวตของ เด็ก พบวา พ.ศ.2543 มอตราการตายจากเหตของการจมนา ในกลมเดกอาย 1-4 ป สงทสด คือ 17.6 คน ตอ
100,000 คน ในขณะทกลมเดกอายุ 5-9 ป มอตราการตายอยท 12.6 คน ตอ 100,000 คน และกลมเด็กอาย
10-14 ป อยท 5.2 คน ตอ 100,000 คน แตทงน้เม่อพิจารณาแนวโนมของอตราการตายของเด็กจาก เหตุการณจมน้ํา พบวา ลดลงถงรอยละ 16 โดยกลมเดกอาย 1-4 ป ลดลงอยางตอเนองถงรอยละ 38ในขณะ ทกลมเดกอาย 5-9 ป ลดลงเพียงรอยละ 9และมีอัตราการตายจากเหตการณจมนําคอนขางคงท่ในชวง 5ป หลัง และสําหรับกลุมเด็กอาย 10-14 ป ยังไมลดลงเลย

โดยเดอนทมการจมนาตายมากทสดคอเดอนเมษายน เดอนมนาคม เดอนพฤษภาคม เดอนตลาคม และเดอนพฤศจกายนตามลําดบ จะเหนไดวาเปนชวงปดเทอมของนกเรยนทงสน เมอพจารณารวมกบ ชวง อายเด็ก 5-9 ป ยังมีอัตราการตายสูงมาก แสดงวาการรณรงคในกลุมดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จ

Untitlu

ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 57 ณ โรงแ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 24, 2014

 

ผลวิจัยชี้สีทาบ้านถึง 79% มีสารตะกั่วสูงเกินมาตรฐาน

ผลวิจัยชี้สีทาบ้านถึง 79% มีสารตะกั่วสูงเกินมาตรฐาน

(21 ต.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.วลัยพร มุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ แถลงผลการศึกษา “สารตะกั่วในสีทาอาคาร” ว่า มูลนิธิบูรณะนิเวศได้ดำเนินการทดสอบสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเพื่อเพิกถอนสารตะกั่วจากสีในเอเชีย โดยทำการสุ่มตัวอย่างสีน้ำมันทาอาคารที่วางจำหน่ายในท้องตลาดของประเทศไทย จำนวน 120 ตัวอย่าง 68 ยี่ห้อ ผลการตรวจสอบพบว่า ร้อยละ 79 มีปริมาณสารตะกั่วสูงเกินกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฉบับล่าสุด ซึ่งกำหนดสีมีสารตะกั่วไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และร้อยละ 40 มีปริมาณสารตะกั่วเกิน มอก.กำหนดถึง 100 เท่า คือมีมากกว่า 10,000 ppm ทั้งนี้ ปริมาณสารตะกั่วสูงสุดที่พบคือ 95,000 ppm ส่วนปริมาณที่น้อยที่สุดคือน้อยกว่า 9 ppm

“ ผลจากการตรวจวิเคราะห์พบว่า 8 ใน 29 ตัวอย่างของสีที่ติดฉลากว่า ไม่ผสมสารตะกั่ว มีปริมาณตะกั่วสูงเกิน 10,000 ppm และจากตัวอย่างที่นำมาศึกษาพบ ว่ามีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ผลิตสี คือ 15 บริษัท จากทั้งหมด 42 บริษัท ที่ผลิตตาม มอก.ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปแบบสมัครใจ คือ ไม่มีผลบังคับและลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งปี 2553 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ปรับมาตรฐานสมัครใจเรื่องปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันให้เข้มงวดขึ้นจาก 600 ppm เหลือเพียง 100 ppm ดังนั้น หากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ติดสัญลักษณ์ มอก.การผลิตสีน้ำมันที่มีสารตะกั่วเกินมาตรฐาน จึงยังไม่ถือว่าผิดกฎหมาย” น.ส.วลัยพร กล่าว

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงผลการศึกษา “สารตะกั่วในเลือดของเด็กไทย” ว่า สารตะกั่วเป็นอันตรายอย่างแน่นอน เพราะมีผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลัน คือ สมองบวม ซีด ถึงขั้นหยุดหายใจและตายได้ และแบบเรื้อรัง เช่น ปวดท้อง ปัญหาพฤติกรรม ทำลายสมอง ไตอักเสบ ที่สำคัญจากการศึกษาของ Canfield และคณะพบว่า สารตะกั่วทำให้สติปัญญาของเด็กลดลงด้วย โดนสารตะกั่วที่เพิ่มขึ้นทุก 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (มคก./ดล.) จะทำให้ไอคิวลดลง 4.6 จุด โดยเฉพาะเด็กที่มีความเสี่ยงได้รับสารตะกั่วเข้าร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 5 เท่า ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ ได้ทำการสำรวจระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดเขตอุตสาหกรรม 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทราสาคร และฉะเชิงเทรา จำนวน 1,526 คน พบว่า มีเด็กจำนวน 197 คน หรือร้อยละ 12.9 มีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงกว่า 10 มคล./ดล. ซึ่งเป็นค่าที่เกือบทุกประเทศกำหนดให้เป็นค่าความปลอดภัย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศูนย์ฯได้สำรวจบ้านเด็กเหล่านี้จำนวน 49 ราย พบว่า ร้อยละ 92 หรือ 45 ราย มีการใช้สีน้ำมันทาบางตำแหน่งภายในบ้าน และพบว่าสีน้ำมันเหล่านั้นร้อยละ 55.6 หรือ 25 ราย มีสารตะกั่วสูงเกินกว่า 100 ppm ส่วนการสำรวจฝุ่นผงภายในบ้านพบว่า ร้อยละ 22.4 หรือ 11 ราย มีสารตะกั่วในฝุ่นผงภายในบ้านสูงกว่า 400 ppm

“ในต่างประเทศมีการควบคุมระดับสารตะกั่วในสีแล้ว ดังนั้น สีที่จะนำมาทาภายในบ้าน ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ จะต้องมีการควบคุม นอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องออกกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องแสดงฉลากให้ชัดเจน โดยเฉพาะสีน้ำมันที่ผู้ประกอบการกล่าวอ้างว่า ไม่ใช่สีทาภายในบ้านแต่ประชาชนนำไปทาเองนั้นต้องมีฉลากชัดเจนว่ามีสารตะกั่วเท่าไร และต้องระบุด้วยว่าห้ามใช้ทาอาคารภายในที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเล่นของเด็ก หรืออาจะระบุว่ามีสารตะกั่วสูงทำให้เด็กโง่ เป็นต้น หากมีการควบคุมจะสามารถช่วยลดระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กได้ ซึ่งในสหรัฐฯเห็นได้ชัดเจนว่า 20 ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการควบคุม ระดับสารตะกั่วมีการลดลงต่อเนื่องทุกปี” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว

856832_594536487261229_1044750998_o

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 3 (เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค) กล่าวในเวทีสัมมนาเรื่อง “สีปลอดสารตะกั่ว นโยบายที่เป็นจริงได้” ว่า สีปลอดสารตะกั่วสามารถเป็นจริงได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกัน ซึ่งทาง สมอ.เองที่ผ่านมาได้กำหนดมาตรฐานสีแต่เป็นลักษณะแบบสมัครใจ คือ ถ้ามีความประสงค์ก็มาขอรับมาตรฐาน เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วหากผ่านมาตรฐานก็จะให้เครื่องหมายรับรอง แต่หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผลิตแล้วไม่ได้มาตรฐานจะมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรืออาจเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม สมอ.ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายถึงเรื่องมาตรฐานสารตะกั่วในสีว่าเหตุใดจึงไม่มีการบังคับเสียที ล่าสุด ได้เสนอบอร์ด สมอ.ให้บังคับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งหมดคือโลหะหนัก ของสีน้ำมันทั้ง 3 ตัว คือ แบบด้าน กึ่งเงา และเงา ซึ่งขณะนี้ยกร่างเสร็จแล้ว เหลือเพียงส่งให้กฤษฎีกาตีความ และประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปีเป็นอย่างน้อย ซึ่งการบังคับนี้จะรวมไปถึงการนำเข้าด้วย เพราะเท่าที่ทราบคือผลตรวจสารตะกั่วที่พบว่าเกินเป็น 10,000 ppm นั้น เป็นสีนำเข้าจากประเทศที่ระบุว่ามีการเลิกใช้สารตะกั่วแล้ว นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการทาสีใหม่ในอาคารที่มีอายุ 5-10 ปีด้วย ทั้งนี้ สีปลอดสารตะกั่วอาจไม่ได้หมายความว่าไม่มีตะกั่วเลย แต่จะต้องมีสารตะกั่วที่ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด

Untitlu

 

(21 ต.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.วลัยพร มุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ แถลงผล…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, October 21, 2013

 

 

เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ เปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษ

เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ เปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษ

เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ
เปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษ

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ,
คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

979927_591438027571075_39698507_o

พุธที่ 16 ตุลาคม เวลา 9.30-12.00 น
ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น9
ห้อง 910A คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนับสนุนโดย
หน่วยงานเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี
ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และ สสส.

Untitlu

เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือเปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ,คุณเสาวภา ธีระปรีชาก…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, October 15, 2013

 

 

สารตะกั่วเป็นพิษในเด็กเขตอุตสาหกรรมปัญหาที่ไม่อาจหมกเม็ดอีกต่อไป

สารตะกั่วเป็นพิษในเด็กเขตอุตสาหกรรมปัญหาที่ไม่อาจหมกเม็ดอีกต่อไป

913737_522904907757721_516023723_o

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา13.00-16.00 น.

โดย : พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
พญ.นัยนา ณีศะนันท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างสุขภาพและกิจกรรมพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมวิชาการประจำปี 2556
เรื่อง “44 ปี รามาธิบดี : วิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ”
วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Untitlu

 

สารตะกั่วเป็นพิษในเด็กเขตอุตสาหกรรมปัญหาที่ไม่อาจหมกเม็ดอีกต่อไป วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา13.00-16.00 น.โดย : พ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 2, 2013

 

การละเลยต่อสิทธิความปลอดภัยในเด็กบนถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

การละเลยต่อสิทธิความปลอดภัยในเด็กบนถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ 

474634_522892471092298_1634295554_o

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2556
เรื่อง “44 ปี รามาธิบดี : วิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ”
วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา10.00-12.00 น.

การละเลยต่อสิทธิความปลอดภัยในเด็กบนถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์

โดย :
นายจุฬา ศัลยพงษ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว
นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างสุขภาพและกิจกรรมพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Untitlu

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “44 ปี รามาธิบดี : วิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 2 – 3 พฤษ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 2, 2013