09 เมษายน 2557 ให้สัมภาษณ์กับทีมงานเรื่องจริงผ่านจอ คลิปเด็กจมน้ำ

10011620_673894722658738_1187769054763612453_o

วันที่ 9 เม.ย.57 เวลา 13.10 น.
รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
ให้สัมมภาษณ์กับทีมงาน” เรื่องจริงผ่านจอ ” ทางช่อง7
เกี่ยวกับคลิปเด็กตกลงในบ่อน้ำ และสถานการณ์การเสียชีวิตในเด็กจากการจมน้ำ

Untitlu

วันที่ 9 เม.ย.57 เวลา 13.10 น.รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯให้สัมมภาษณ์กับทีมงาน” เรื่องจริงผ่านจอ ” ทางช่อง7เกี่ยวกับคลิปเด็กตกลงในบ่อน้ำ และสถานการณ์การเสียชีวิตในเด็กจากการจมน้ำ

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, April 9, 2014

 

09 เมษายน 2557 ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว 365 POST NEWS

1973246_673890902659120_2490445874724027597_o
Untitlu 

วันที่ 9 เม.ย.57 เวลา 12.20 น.รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว 365 POST NEWS โดย Post…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, April 9, 2014

ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร

ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

1537997_667094646672079_1992176061_o

ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภยและปองกนการบาดเจบในเด็ก รายงานถงสถานการณของการ เสยชีวตของเดกจากเหตการณจมนาในรอบ 12 ปทผานมา (พ.ศ.2543-2554) พบวา มจานวน 16,979 คน เปนกลมเดกอาย 1-4 ป 6,200 คน คดเปนรอยละ 36.5 กลมเดกอาย 5-9 ป 7,198 คน คดเปนรอยละ 42.4 และกลุมเด็กอาย 10-14 ป จํานวน 3,581คน คดเปนรอยละ 21.1 เม่อพจารณาจากสถติของการเสยชวตของ เด็ก พบวา พ.ศ.2543 มอตราการตายจากเหตของการจมนา ในกลมเดกอาย 1-4 ป สงทสด คือ 17.6 คน ตอ
100,000 คน ในขณะทกลมเดกอายุ 5-9 ป มอตราการตายอยท 12.6 คน ตอ 100,000 คน และกลมเด็กอาย
10-14 ป อยท 5.2 คน ตอ 100,000 คน แตทงน้เม่อพิจารณาแนวโนมของอตราการตายของเด็กจาก เหตุการณจมน้ํา พบวา ลดลงถงรอยละ 16 โดยกลมเดกอาย 1-4 ป ลดลงอยางตอเนองถงรอยละ 38ในขณะ ทกลมเดกอาย 5-9 ป ลดลงเพียงรอยละ 9และมีอัตราการตายจากเหตการณจมนําคอนขางคงท่ในชวง 5ป หลัง และสําหรับกลุมเด็กอาย 10-14 ป ยังไมลดลงเลย

โดยเดอนทมการจมนาตายมากทสดคอเดอนเมษายน เดอนมนาคม เดอนพฤษภาคม เดอนตลาคม และเดอนพฤศจกายนตามลําดบ จะเหนไดวาเปนชวงปดเทอมของนกเรยนทงสน เมอพจารณารวมกบ ชวง อายเด็ก 5-9 ป ยังมีอัตราการตายสูงมาก แสดงวาการรณรงคในกลุมดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จ

Untitlu

ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 57 ณ โรงแ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 24, 2014