Teacher Training นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 16-17

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ FedEx (สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน), Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม

บรรยาย-ฉายหนัง ให้ความรู้ด้านความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุในเด็ก แก่บุคคลด้านสาธารณสุขที่ รพ.มะการักษ์ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ( 27 ส.ค.2561 )

บรรยาย-ฉายหนัง ให้ความรู้ด้านความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุในเด็ก แก่บุคคลด้านสาธารณสุขที่รพ.มะการักษ์ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ณ ห้องประชุมประเสริฐ กระจ่างวงษ์ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone (จังหวัดน่าน-อุบลราชธานี) การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ( 8-12 ก.ค.2561 )

โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone (จังหวัดน่าน-อุบลราชธานี) การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1


วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก นำโดยนางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และนายเคารพ การสมเจตน์ พร้อมด้วย อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ (วิศวกรและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก และโรงเรียนบ้านนายูง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

( 20 มิ.ย.2561 ) อบรมลูกเสือจราจร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ บางขุนเทียน กทม. 

ทีมศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมลูกเสือจราจร เรื่อง ” ก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ -การใช้หมวกนิรภัย-เดินเท้าปลอดภัย ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

เวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี ( 19 มิ.ย.2561 )

เวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี 

19 มิถุนายน 2561 – – #SafeKidsThailand #ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1 สนับสนุนโดย #FedEx และ #SafeKidsWorldwide จัดเวที #PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

( 15 มิ.ย.2561 ) อบรมลูกเสือจราจร โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สวนหลวง กทม.

ทีมศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมลูกเสือจราจร เรื่อง ” ก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ -การใช้หมวกนิรภัย-เดินเท้าปลอดภัย ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

( 24 พ.ค.61 ) PHOTOVOICE: Show & Share สพป.น่าน เขต 2

24 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (สพป.น่าน เขต 2) สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดเวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน

โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ PHOTOVOICE จำนวนกว่า 40 ท่าน จาก 23 โรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE ของทุกโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ขยายผล และเกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

(22 พ.ค.61 ) PHOTOVOICE : Show & Share สพป.น่าน เขต 1

22 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (สพป.น่าน เขต 1)

สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดเวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน   ณ ห้องประชุม สพป.น่าน เขต 1  โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ PHOTOVOICE จำนวนกว่า 30 ท่าน จาก 14 โรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE ของทุกโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและเสนอต่อกรมการขนส่งทางบก ( 30 เม.ย.2561 )

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ถ่ายทอดประสบการณ์งานรณรงค์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา “ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ตายเพราะการจราจรเป็นอันดับ 1 ของโลก ?” ที่การประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและเสนอต่อกรมการขนส่งทางบก จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เมื่อวันจันทร์ 30 เม.ย.2561

อ่านเพิ่มเติม

(ประชุมสื่อสารกฎหมาย ( 23-24 เม.ย.2561 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน ชูประเด็นความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก ที่ต้องเร่งรีบป้องกันแก้ไข ได้แก่ “ก่อน15ไม่ขี่” และ “รถรับ-ส่งนักเรียน”

อ่านเพิ่มเติม