Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปากน้ำโพใต้ จ.นครสวรรค์ ( 19 ส.ค.2563 )

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง”

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปากน้ำโพใต้ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในเด็กจังหวัดนครสวรรค์ ( 18 ส.ค.2563 )

วันที่ 18 สิงหาคม 2563
แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรรมประชุมและศึกษาดูงานเรื่องสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ( 08-09 มีนาคม 2561 )

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดกิจกรรรมประชุมและศึกษาดูงานเรื่องสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) โดยมีกำหนดการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม