บุหรี่มือ 2 บุหรี่มือ 3 ภัยร้ายที่เราไม่ทันคิด เปลี่ยนชีวิตลูกน้อย ( Rama Channel : 14 พ.ค. 2562 )

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk – รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นบุหรี่มือ 2 บุหรี่มือ 3 ภัยร้ายที่เราไม่ทันคิด เปลี่ยนชีวิตลูกน้อย

อ่านเพิ่มเติม

( 7 เม.ย.2558 ) อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร”

11133879_851432198238322_115816175165919703_o

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 น
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง 910 A

10.00-แถลงข่าว
อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร” โดย
oศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
oศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
oรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายสร้างสุขภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
oรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

10.30-เสวนาในหัวข้อ บุหรี่กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก “กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ส่วนบุคคล ที่มีเด็ก”
โดย
oศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
oศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
oนายโสภณ สมพอง
ตัวแทนครอบครัวสู้ภัยบุหรี่
oน.ส.โยษิตา เฉิน
ตัวแทนเยาวชนสู้ภัยบุหรี่

ผู้ดำเนินการเสวนา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

รพ.รามาธิบดีจัดเสวนาบุหรี่มือสองกับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก
เราอาจคุ้นเคยกันดีกับบุหรี่มือสอง แต่ตอนนี้ภัยจากควันบุหรี่มือสามก็มีความรุนแรง น่ากลัวไม่แพ้กัน โรงพยาบาลรามาธิบดีรณรงค์ให้คนรอบข้างสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ห่างไกลจากควันบุหรี่

จากการเสวนาในหัวข้อบุหรี่กับความเป็นธรรมด้านสุขภาพเด็ก กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วน บุคคลที่มีเด็ก ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 10 ชนิด และมีสารพิษ อีก 250 ชนิด ซึ่งบุหรี่มือสองเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเด็กที่เกิดจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด จากงานวิจัยพบว่า เด็กทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง มีความเสี่ยงต่อการตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นโรคหู ชั้นกลางอักเสบ ภูมิแพ้ หอบหืด ในระยะยาวมีผลต่อโรคปอดเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดในอนาคต

จากการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในเด็กเล็ก แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ จำนวน 75 ครอบครัว ด้วยการตรวจหาสารพิษจากบุหรี่ในปัสสาวะเด็ก ที่ได้รับควันพิษมา 48 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจ พบว่า ร้อยละ 76 หรือ 57 รายตรวจพบสารพิษ โดยร้อยละ 42 หรือ 32 ราย ตรวจพบในระดับที่มากกว่า 2 นาโนกรัมต่อ มิลลิลิตร

ซึ่งโดยความเป็นธรรมทางสุขภาพแล้ว เด็กเหล่านี้ไม่ควรมีสารพิษบุหรี่ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ในพื้นที่แคบ เช่น ในรถ ในบ้านที่อยู่ อาศัย แฟลต คอนโด แม้ว่าสถานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่การสร้าง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้เป็นพิษต่อเด็ก ทั้ง ๆ ที่เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นธรรม ต่อสุขภาพของเด็ก ที่สังคมควรให้ความสนใจ เพื่อให้การคุ้มครองเด็กจากควันบุหรี่ในพื้นที่ส่วนบุคคล โดยเริ่มจากพื้นที่ ในรถ ในบ้าน ที่อยู่อาศัยรวมกันหลายยูนิต เช่น อพาร์ทเม้นต์ แฟลต คอนโดมิเนียม ที่ต้องใช้อากาศร่วมกันระหว่างผู้อยู่ อาศัยแต่ละครัวเรือน

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดเผย ถึงผลศึกษาครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่และมีเด็กเล็กแรกเกิด ถึง 6 ปีจำนวน 75 ครอบครัว พบว่า เกือบ 43 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กในกลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ในรถยนต์ที่มีผู้สูบบุหรี่สูดดมควันบุหรี่ที่ตกค้างติดอยู่ตามตัวผู้สูบบุหรี่ ตามเฟอร์นิเจอร์ ตามบรรยากาศภายในบ้านได้มาก พอๆ กับการสูดดมควันบุหรี่โดยตรง

11088758_851431411571734_1975974017870385193_o

เมื่อตรวจเลือดเด็กกลุ่มนี้จะพบสารโคตินิน อยู่ในตัวเด็กมากถึง 2 นาโนกรัมต่อซีซี ส่งผลให้เด็กป่วยง่าย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ , เป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ, ภูมิแพ้ หอบหืด ระยะยาวเสี่ยงเป็นโรคปอดเรื้อรัง และมะเร็งปอด เมื่ออยู่ในวัยกลางคนได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียม แฟลต, อพาร์ทเม้นท์ จะได้รับสารโคตินินมากขึ้นถึง 2 เท่า เพราะอากาศถ่ายเทไม่ดี

เพื่อลดความเสี่ยงจากควันบุหรี่ทำร้ายเด็ก จึงควรกำหนดให้พื้นที่ภายในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และภายในรถยนต์ เป็นเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม เพราะควันบุหรี่ที่ติดอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือ บุหรี่มือ 3 ทำให้เด็กเจ็บป่วยได้มาก พ่อแม่ต้องสูญเสียเงิน ในการรักษาดูแลบุตรในปริมาณมาก

11080298_851432931571582_1739624413570186588_o

Untitlu  album: -แถลงข่าว อากาศสดใสไร้ควันบุหรี่ “สิทธิของใคร”

วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 นณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015