เตือนภัย!! ผู้ปกครองพาบุตรหลานใช้บริการรถไฟฟ้า

Image6

เทปออกอากาศ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2558
ทุกข์ชาวบ้านสุดสัปดาห์ : เตือนภัยผู้ปกครองพาบุตรหลานใช้บริการรถไฟฟ้า
ช่อง TNN สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
เกี่ยวกับความปลอดภัย บนสถานีรถไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม