จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ( 17 ธ.ค.2560 )

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์และทีมงานศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการโครงการการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัย โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กของรัฐ ณ ห้อง 621 อาคารเรียนรวม รพ.รามาธิบดี ให้แก่คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกทม.และชุมชนเขตราชเทวี เพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

สำรวจจำนวนครอบครัวที่มีเด็กเล็กและยากจน ( 29 พ.ย.2560 )

29 พฤศจิกายน 2560
ทีมศูนย์วิจัยฯ พาแพทย์ Elective ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองสามเสน เขตราชเทวี กทม. และพูดคุยกับประธานชุมชนเพื่อสอบถามข้อมูลและสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีเด็กเล็กและยากจน

อ่านเพิ่มเติม

เวทีเสวนา เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด : ถ้วนหน้าหรือเฉพาะคนจน ( 23 พ.ย.2560 )

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.00-16.30 น. ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม