( 21 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

DSC_0395

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา16.00 น.
ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

DSC_0398

กดดู photos to the album: โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา16.00 น.ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 21, 2015

 

Street View โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

( 21 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม จ.พิจิตร

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา 15.30 น.
ลงพื้นที่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม จ.พิจิตร

DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0388

Street View โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

( 21 พ.ค. 2558 ) ลงพื้นที่ อบต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 13.45 น.
ลงพื้นที่ อบต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร
เพื่อขับเคลื่อนในโครงการชุมชนปลอดภัย
โดยมีท่านปลัดและทีมงานให้การต้อนรับ

DSC_0384 DSC_0381

Street View อบต.ท่าเยี่ยม

 

( 21 พ.ค. 2558 ) ลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่าม

DSC_0344 DSC_0352 DSC_0353

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 09.30 น.
ลงพื้นที่ อบต.สามง่าม เข้าพบท่านนายก
อบต.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

และลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่าม
แนะนำความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

กดดู new photos to the album: ศดพ.อบต.สามง่าม

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 09.30 น.ลงพื้นที่ อบต.สามง่าม เข้าพบท่านนายกอบต.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 20, 2015

( 21 พ.ค. 2558 ) เวลา 10.55 น.ลงพื้นที่ ศดพ.อบต.สามง่ามแนะนำความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 20, 2015

 

Street View อบต.สามง่าม

( 20 พ.ค. 2558 ) บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัย แก่ชุมชนวังกรด

IMG_6703

( 20 พ.ค. 2558 ) เวลา 18.00 น.
บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัยแก่ชุมชนวังกรด โดยมีชาวบ้านจากชุมชนวังกรด และ
ผู้บริหารจากเทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง
ณ สถานีรถไฟวังกรด จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม

(20พ.ค.2558) ลงพื้นที่ อบต.วังหลุม จ.พิจิตร

DSC_0323DSC_0328

(20พ.ค.2558) เวลา 14.10 น.
ลงพื้นที่ อบต.วังหลุม จ.พิจิตร
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก โดยมีท่านนายกและปลัด อบต.วังหลุมให้การต้อนรับ

  กดดู photos to the album: อบต.วังหลุม

(20พ.ค.2558) เวลา 14.10 น.ลงพื้นที่ อบต.วังหลุม จ.พิจิตรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก โดยมีท่านนายกและปลัด อบต.วังหลุมให้การต้อนรับ

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 20, 2015

 

Street View อบต.วังหลุม

( 20 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่เทศบาลหนองพยอม

( 20 พ.ค.2558 ) เวลา 13.05 น.
ลงพื้นที่เทศบาลหนองพยอม เข้าพบ
ท่านนายกและรองนายก เทศบาลหนองพยอม จ.พิจิตร
เชิญชวนเข้าร่วมงานชุมชนปลอดภัยใน จ.พิจิตร

DSC_0313 DSC_0314

Street View เทศบาลหนองพยอม

( 20 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ อบต.คลองคูณ

DSC_0308[1] DSC_0309[1]

( 20 พ.ค.2558 ) เวลา 11.39 น.
ลงพื้นที่ อบต.คลองคูณ จ.พิจิตร
โดยมีท่านปลัด คลองคูณ ให้การต้อนรับ

Street View อบต.คลองคูณ

( 20 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ ศดพ.วังหว้า จ.พิจิตร

( 20 พ.ค.2558 ) เวลา 10.44 น.
ลงพื้นที่ ศดพ.วังหว้า จ.พิจิตร
แนะนำและส่งเสริมความปลอดภัยในเด็ก

DSC_0283[1] DSC_0284[1]

Street View ศดพ.วังหว้า

กดดู photos to the album: ศดพ.วังหว้า

( 20 พ.ค.2558 ) เวลา 10.44 น.ลงพื้นที่ ศดพ.วังหว้า จ.พิจิตรแนะนำและส่งเสริมความปลอดภัยในเด็ก

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015

( 20 พ.ค.2558 ) อบต.ฆะมัง

DSC_0276[1]

( 20 พ.ค.2558 ) อบต.ฆะมัง จ.พิจิตร
เข้าพบนายก และปลัด อบต.ฆะมัง
เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประชุม งานชุมชนปลอดภัยใน จ.พิจิตร

DSC_0275[1]

กดดู photos to the album: อบต.ฆะมัง

( 20 พ.ค.2558 ) อบต.ฆะมัง จ.พิจิตรเข้าพบนายก และปลัด อบต.ฆะมัง เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประชุม งานชุมชนปลอดภัยใน จ.พิจิตร

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015

 

 

 

Street View อบต.ฆะมัง