how to make a website for free


โครงการการสอบแข่งขันออนไลน์

“วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกของเรา ทำให้เด็กยุคนี้ต้องเผชิญกับอุบัติภัยและโรคระบาดใหม่ๆ เช่น การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ในขณะนี้ทำให้เด็ก ๆ ต้องอยู่ที่บ้าน เรียนหนังสือที่บ้าน ในขณะเดียวกันก็ทำให้เด็ก ๆ มีเวลาศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้น

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดให้มีการสอบแข่งขันระดับประเทศในรูปแบบออนไลน์สำหรับเด็กโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โดยมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีเรื่อง วิทยาศาสตร์ การป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเด็กๆต้องใช้เวลา 1 เดือนจากนี้ไปในการค้นหาความรู้ หรือ เรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ต่างๆ
และทดสอบภาคปฏิบัติ  โดยเด็กออกแบบวิธีการป้องกันโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ “ออกแบบการแก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันโควิด-19 ภายในครอบครัว” 

Mobirise

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ เกี่ยวกับอุบัติภัยที่พบบ่อยในเด็กและ โรคระบาดโควิด-19 และวิธีการป้องกัน
2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กติกาการสอบแข่งขัน

เด็กนักเรียนทุกประเภท รวมเด็กบ้าน เรียนหรือไม่ได้ไปโรงเรียน
แต่อายุเทียบเท่า ทั่วประเทศไทย
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุไม่เกิน 10 ปี) , ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุไม่เกิน 13 ปี) และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุไม่เกิน 16 ปี)

Mobirise